نقش زنان در صلح و آب

شهره صدری – یادداشت- بحران فزاینده آب تهدیدی برای معیشت، اکوسیستم و امنیت است. در دهه گذشته، درک مشترک و آگاهی از ارزش های حیاتی و چند بعدی منابع آب فرامرزی برای جوامع، اکوسیستم ها و توسعه پایدار توجه مهمی را به خود جلب کرده است. مساله ای که به نقش زنان در دپیلماسی آب…

Read More

توانمندسازی زنان و توسعه پایدار

شهره صدری- یادداشت- زنان در بسیاری کشورهای در حال توسعه و حتی در برخی از کشورهای توسعه یافته دچار تبعیض جنسیتی در امور مربوط به آموزش، اشتغال و هرگونه فعالیت زمینه ساز یا مرتبط با مشارکت اجتماعی هستند. در حالیکه این امر در تضاد با تفکر همکاری و مشارکت زنان در اجتماع است.  زنان همواره…

Read More

رنج زنان به طور نامتناسب از ویرانی های خشکسالی و بیابان زایی

شهره صدری – زنان تقریبا نیمی از نیروی کار کشاورزی جهان را تشکیل می‌دهند، اما شیوه‌های تبعیض آمیز مربوط به مالکیت زمین، دسترسی به اعتبار، دستمزد برابر و تصمیم‌گیری اغلب مانع مشارکت فعال آنها در حفظ سلامت زمین می‌شود. طبق گزارش کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابان زایی (UNCCD)، امروزه از هر پنج…

Read More

بدون زنان، وضعیت مدیریت منابع آب بهتر نمی شود

شهره صدری – زنان در کشورهای در حال توسعه مانند منطقه خاورمیانه اغلب به‌عنوان مصرف‌کنندگان آب یا به‌عنوان مدیران آب فقط در خانواده‌های خود دیده می‌شوند. به آنها صدا و فضایی برای مشارکت در مدیریت آب در سطوح گسترده تر جامعه یا نهادهای مدیریتی داده نمی شود. خیلی اوقات، از حضور آنها در گفتگو و…

Read More

زنان و حفاظت محیط زیست

شهره صدری – یادداشت – زنان تقریبا نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند و نقش مهمی در مدیریت منابع طبیعی در خانواده و جامعه دارند. در بسیاری جوامع زنان، آب، سوخت و مواد غذایی و اراضی کشاورزی را مدیریت می کنند. در سراسر جهان، در همه مناطق و همه فرهنگ ها، زنان نقش اساسی…

Read More

نقش زنان در مدیریت آب

شهره صدری- یادداشت- در ژانویه 1992، پانصد کارشناس دولتی و غیردولتی آب در دوبلین، ایرلند در کنفرانس بین المللی آب و محیط زیست گرد هم آمدند تا در مورد آینده حاکمیت جهانی آب در شرایط تغییرات آب و هوایی بحث کنند. در بیانیه برآمده از این کنفرانس، نقش اساسی زنان در مدیریت آب به رسمیت…

Read More

زمین او حق او

شهره صدری- زنان از بازیگران اصلی در تلاش های جهانی در کاهش و معکوس کردن روند تخریب زمین هستند. با این حال، در اکثریت قریب به اتفاق کشورها، زنان کنترل و دسترسی نابرابر و محدودی بر زمین دارند. ما نمی‌توانیم بدون برابری جنسیتی به کاهش تخریب اراضی دست یابیم و نمی‌توانیم نیمی از جمعیت را…

Read More

حضور پررنگ زنان در جامعه، خاری در چشم تفکر طالبانی

شهره صدری – یادداشت- علیرغم افزایش فرصت های آموزشی در سراسر جهان در طول سی سال گذشته، زنان در اکثر کشورهای در حال توسعه هنوز کمتر از مردان تحصیل می کنند. حصول اطمینان از اینکه همه دختران و زنان جوان از آموزش با کیفیت برخوردار می شوند، حق انسانی آنها، یک اولویت توسعه جهانی و…

Read More