مسیر طولانی بحران محیط زیست – سوخت

شهره صدری – به گزارش لوموند دیپلماتیک و به نوشته جین باپتیس فرسوز، با آن که عوارض ناشی از حذف مقررات محیط زیست مانند از بین رفتن تنوع زیستی، تراکم غیرعادی گاز در اتمسفر و غیره برای همه آشناست، منشأ آن تا حدی زیاد ناشناخته باقی مانده است. این امر که صرفا با حاصل انقلاب…

Read More