خشکسالی باعث افزایش خودکشی در روستاهای استرالیا می شود

شهره صدری – تحقیقات جدید نشان می دهد که خودکشی در طول خشکسالی در میان مردان جوامع روستایی استرالیا افزایش می یابد و این مشکل…

View More خشکسالی باعث افزایش خودکشی در روستاهای استرالیا می شود