2018 تا کنون گرمترین سال

به گفته گروه تحقیقاتی برکلی زمین از آمریکا، علیرغم اینکه سال 2018 کمتر از سه سال گذشته گرم بود، با این حال روند گرمایش جهانی را تایید می کند.

تحلیل گران عنوان می کنند که میانگین درجه حرارت جهانی به ترتیب 1.16 درجه سانتیگراد بالاتر از دمای متوسط نیمه دوم قرن نوزدهم است، یعنی در ابتدای صنعتی شدن اروپا. بنا بر این گزارش، میانگین دمای جهانی در سال 2018، از سالهای 2015 تا 2017 کمتر بوده است، اما گرمتر از هر سال ثبت شده قبل از سال 2015 بوده است.

http://yon.ir/dU4T8